Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Blessed Tea;
3.    Dag: kalenderdag;
4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Blessed Tea georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
9.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Blessed Tea.

Artikel 2 – Identiteit van Blessed Tea

Blessed Tea
Adriaan Banckertsingel 17
5224 HM ‘s- Hertogenbosch

Telefoonnummer: +316 29 99 09 92
E-mailadres: info@blessedtea.nl

KvK-nummer: 67968228
Btw-identificatienummer: NL169874631B03

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blessed Tea en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Blessed Tea zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod is vrijblijvend. Blessed Tea is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Blessed Tea maakt gebruik van afbeeldingen. De afbeeldingen weergegeven bij de verschillende theesoorten zijn afgeleid van de smaak van desbetreffende theesoort. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Blessed Tea niet.
4.    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.    Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o  de prijs inclusief belastingen;
o  de eventuele kosten van verzending;
o  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Blessed Tea de prijs garandeert;
o  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o  de gedragscodes waaraan Blessed Tea zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blessed Tea onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Blessed Tea is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Blessed Tea passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Blessed Tea daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    Blessed Tea kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Blessed Tea op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.   Blessed Tea zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Blessed Tea waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Blessed Tea deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
6.    Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Blessed Tea bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Blessed Tea retourneren, conform de door Blessed Tea verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Blessed Tea. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.     Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Blessed Tea heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Blessed Tea dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.    Blessed Tea kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Blessed Tea dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Blessed Tea tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen verouderen, dit geldt ook voor thee;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Blessed Tea geen invloed heeft;
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.    Het herroepingsrecht is tevens van toepassing op de verpakte thee, mits deze nog in de originele en ongeopende verpakking zit. Indien de theeverpakking geopend, beschadigd of gewijzigd is zijn wij genoodzaakt het herroepingsrecht te weigeren en kunnen wij de thee niet terugnemen. Indien de verpakking ongeopend blijft is er aanspraak te maken op het herroepingsrecht.

Artikel 9 – De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan Blessed Tea producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Blessed Tea geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Blessed Tea dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen voor de consument zijn inclusief btw.
6.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen voor de horeca zijn exclusief btw.
7.    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Blessed Tea niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.    Blessed Tea staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Blessed Tea  is niet geschikt voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door Blessed Tea, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Blessed Tea kan doen gelden.
3.    Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Blessed Tea schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.    De garantietermijn van Blessed Tea is één maand na aankoopdatum. Blessed Tea is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.    De garantie geldt niet indien:
o  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Blessed Tea en/of op de verpakking behandeld zijn;
o  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.    Blessed Tea zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Blessed Tea kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Blessed Tea het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Blessed Tea zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Blessed Tea.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Blessed Tea tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Blessed Tea bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

7.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
8.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Blessed Tea te melden.
9.    In geval van wanbetaling van de consument heeft Blessed Tea behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
10.  Alle betalingen via de webshop worden verzorgd door Mollie. Mollie maakt het als Payment Service Provider mogelijk om de online betaalmethodes, zoals Ideal, aan te bieden in onze webshop. Zo kan de consument binnen de webshop de online betalingen binnen een gebruiksvriendelijke en veilige betaalomgeving afhandelen. Mollie is alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van de betaling en heeft geen invloed op de levering van de online aankopen.
11.  Aanvullende informatie over Mollie is te vinden op de website van Mollie.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1.    Blessed Tea beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blessed Tea, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij Blessed Tea ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Blessed Tea binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.    Een klacht schort de verplichtingen van Blessed Tea niet op, tenzij Blessed Tea schriftelijk anders aangeeft.
6.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Blessed Tea, zal Blessed Tea naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen Blessed Tea en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2.    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.